Giỏ hàng

Sơ đồ tổ chức bộ máy

BỘ MÁY NHÂN LỰC QUẢN LÝ CÔNG TY

      Để đáp ứng được nhu cầu thực tế, Công ty Cổ phần Đầu tư PROLIFE đã hình thành với cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty dưới mô hình như sau:

 1. Hội đồng quản trị: Có chức năng chính là quản trị công ty, đặt ra các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển công ty.
 2. Ban Kiểm soát: Có chức năng tham mưu giúp HĐQT nâng cao các năng lực quản trị rủi ro, năng lực quản trị tài chính và năng lực quản trị lực lượng nhân sự trong toàn công ty.
 3. Ban Tổng giám đốc: Có chức năng quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng các định hướng mục tiêu và chiến lược phát triển công ty do HĐQT đã đặt ra.
 4. Văn Phòng: Bao gồm các Phòng/Ban/Bộ phận: Tổ chức - Hành chính và Quản trị Nhân sự có chức năng quản trị công ty.
 5. Phòng Kế hoạch tổng hợp: Có chức năng tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện quản lý trong lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, chương trình, đề án phát triển của Công ty; quản lý các dự án đầu tư, thẩm định dự toán các dự án, Công trình Công nghiệp và thương mại; hợp tác quốc tế về Công nghiệp, thương mại, phát triển kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; tổng hợp các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý Công ty.
 6. Phòng kinh doanh: Có chức năng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động tiếp thị và kinh doanh sản phẩm, giao dịch và phân phối sản phẩm. Thực hiện mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, quảng bá hình ảnh Công ty. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương hướng nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra và dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.
 7. Phòng Đầu tư quản lý dự án: Tham gia thiết kế, cố vấn kỹ thuật và thực hiện theo dõi, kiểm tra và giám sát các dự án lớn, các công trình tại nhiều địa điểm mà công ty trực tiếp thực hiện.

            - Thiết lập các dự án đầu tư.

            - Thẩm tra, tư vấn, thiết kế các công trình xây dựng.

            - Thiết lập hồ sơ thiết kế và lập tổng dự toán.

            - Thiết lập các dự án chuyên ngành khác.

            - Quản lý tiến trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các dự án.

 1. Phòng Tài chính kế toán: Bao gồm các chức năng về Kế toán và Tài chính của Công ty.
 2. Phòng tư vấn thiết kế: Phòng có các kỹ sư tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng tham gia Nghiên cứu công nghệ, các giải pháp ứng dụng, tư vấn thiết kế hệ thống, xây dựng giải pháp, thiết kế, cố vấn kỹ thuật và giám sát thực hiện thi công các công trình, các dự án lớn tại các công ty lớn và các công trình tại nhiều địa điểm và cơ sở .
 3. Phòng kỹ thuật: Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thi công các công trình của công ty. Phối hợp phòng TC-HC, tham mưu cho Giám đốc giao nhiệm vụ triển khai thi công cho các đội phù hợp năng lực, sở trường. Phối hợp với Phòng QLDA tính toán giá trị các công trình khoán gọn khi đội yêu cầu và Giám đốc đồng ý để trình duyệt Hội Đồng, lập hồ sơ dự thầu để đấu thầu các công trình mà công ty tham gia đảm bảo thắng thầu và có lợi nhuận.
 4. Các chi nhánh và Văn Phòng đại diện: Là đơn vị trực thuộc Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT và quản lý điều hành trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc.      
 5. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ TOP